Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”

        logo  Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 16 listopada 2015r. do 31 maja 2016r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń  w sposób następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 617. Liczba klas 29.

Liczba przeprowadzonych debat 29, liczba uczestników debat 617.

Przesłano do jury 8 testów.

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski.

Głównym celem debaty było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz rozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej, np. państwo, naród, prawo, obywatel, społeczeństwo. Debaty odbyły się w każdej klasie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Szkoły Podstawowej. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których gromadzili argumenty „ZA” i „PRZECIW” postawionemu problemowi. Młodzież swoje przemyślenia zapisywała na arkuszach papieru lub na tablicy. Uczniowie prezentowali argumenty, podawali przykłady postaw i zachowań dotyczących debaty.

Podkreślali, że aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności, biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, należą do nich między innymi: Góra Grosza, Caritas, Nasz kolega nie jest sam- wspólnie mu pomożemy, I TY możesz zostać św. Mikołajem, Paczka bożonarodzeniowa, kiermasz bożonarodzeniowy z przeznaczeniem funduszy na zakup paczek okolicznościowych. Wskazywali, że chętnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych: Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja. Reprezentują szkołę w konkursach i odnoszą sukcesy. Znają swoje prawa i obowiązki, przestrzegają prawa, nie niszczą mienia szkolnego ani publicznego.

Grupa „PRZECIW” zgromadziła argumenty, które potwierdzały negatywne zachowania uczniów, wśród których są: łamanie zasad obowiązujących w społeczeństwie oraz nieprzestrzeganie prawa zarówno przez młodzież jak i dorosłych a także akty wandalizmu, przemoc, wulgaryzmy.

Debaty pozwoliły uczniom wczuć się w rolę świadomego obywatela naszego państwa. Uświadomili sobie, że są częścią społeczeństwa obywatelskiego, że mają wpływ na kształtowanie postaw tego społeczeństwa i jego przyszłość.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

 Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …?561. Przesłano do jury 10 prac/tak. Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.

 • Uczniowie dostrzegają wiele zjawisk, które utrudniają komunikację w szkole, rodzinie, środowisku.
 • Zauważają krzywdę, która ma miejsce wokół nich.
 • Widzą i wyrażają emocje osób samotnych, pokrzywdzonych.
 • Umieją patrzeć wnikliwie i nie są skoncentrowani tylko na sobie.
 • Podają propozycje działań, które mogą zmienić nastawienie ludzi do siebie(uśmiech, rozmowa, życzliwość, pomoc, itp.).
 • Są empatyczni.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 Wykonanie.

Liczba spotkań 3. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: straży pożarnej, policji oraz ratownik medyczny.

Liczba uczestników spotkań(łącznie) w tym: straż pożarna-1 spotkanie. Liczba uczestników-617. Policja-1 spotkanie. Liczba uczestników-617. Ratownik medyczny-1 spotkanie. Liczba uczestników-617.

Współpraca ze Strażą Pożarną

W celu podniesienia wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego corocznie w naszej szkole przy udziale pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku przeprowadzana jest próbna ewakuacja. Ćwiczenia ewakuacyjne mają na celu szybkie, sprawne i bezpieczne opuszczenia budynku szkolnego w momencie ogłoszenia alarmu. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zbierają się w wyznaczonym miejscu. Strażacy informują zebranych o przebiegu ewakuacji oraz przeprowadzają szkolenia dotyczące sposobu zachowania się podczas różnorodnych zagrożeń, również udzielają wskazówek na temat udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz demonstrują, jak posługiwać się podstawowym sprzętem gaśniczym. Obecność przedstawicieli straży nadaje odpowiednią rangę, podnosi znaczenie ćwiczeń, kształtuje wyobraźnię uczniów.

Uczniowie młodszych klas odwiedzają siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Dużą atrakcją dla dzieci jest oglądanie wozu strażackiego i zwiedzanie remizy strażackiej. Panowie Strażacy chętnie odpowiadają na pytania dzieci, ale także przekazują wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są zapoznać uczniów z planami ewakuacyjnymi, drogami ewakuacyjnymi szkoły oraz z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa podczas ewakuacji.

Współpraca z Policją.

Nauczyciele Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku na początku każdego roku szkolnego przeprowadzają diagnozę problemów wychowawczych a otrzymane wyniki są podstawą do podjęcia współpracy ze służbami prewencyjnymi (w tym z Policją), w celu eliminowania niewłaściwych zachowań uczniów i sposobów ich rozwiązania.

W tym roku szkolnym młodzież gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem policji, na temat zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. Prowadzący uświadomił uczniom, w jaki sposób narkotyki wpływają na ich zdrowie fizyczne i psychiczne oraz otoczenie, w którym przebywają, jak również zapoznał ich
z konsekwencjami prawnymi związanymi z używaniem środków odurzających.

Policjant poruszył także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Zwrócił uwagę, że niebezpieczne jest nieumiejętne korzystanie z komunikatorów internetowych, pisanie przykrych e-maili, publikowanie zdjęć, filmów, stron o charakterze demoralizującym.

Rodzice uczniów i nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela policji zajmującego się problematyką nieletnich i małoletnich. Uzyskali informacje na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji odurzających przez dziecko, jak rozpoznawanie osoby, która „bierze” oraz przedstawiono im ofertę pomocy specjalistycznej.

Omawiając zagrożenie związane z cyberprzemocą, podkreślił, że praca profilaktyczna i edukacyjna w tym zakresie powinna koncentrować się na nauce umiejętnego korzystania
z rozrywki i wiedzy w Internecie i pogodzenia tego z innymi formami spędzania czasu wolnego, np: sport, rekreacja, przebywanie na świeżym powietrzu. Stąd niezwykle ważne dla rodziców jest stałe kontrolowanie dziecka i rozmawianie z nim o tym, z czego i jak korzysta, pracując przy komputerze i w Sieci.

Uczniowie Szkoły Podstawowej podczas spotkania z policjantem dowiedzieli się, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie zachowywać się w drodze do szkoły i ze szkoły oraz poza nią. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Zwrócił uczniom uwagę na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać w kontaktach z obcymi i omówił sposoby ich unikania. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Podkreślił, że w każdej sytuacji trudnej dziecko może zwrócić się o pomoc do policjanta.

Współpraca z ratownikiem medycznym.

W naszej szkole odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wypadek może zdarzyć się każdemu i każdy z nas może stać się świadkiem wypadku. Nie zawsze wiemy, jak zachować się w takiej sytuacji, jak szybko
i skutecznie zareagować. Na spotkaniu ratownik udzielił instruktażu oraz zademonstrował kolejność działań jakie należy podjąć podczas udzielania pierwszej pomocy, w jaki sposób wezwać pomoc medyczną i jakie działania podjąć do przyjazdu pogotowia. Pokazał, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej, jak wykonać resuscytację krążeniowo -oddechową, zaprezentował w jaki sposób sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, przypomniał ważne numery alarmowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia praktyczne wykonywane przez dzieci pod fachowym okiem ratownika.

Działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole

Ze względu na niezwykłą rangę problemu bezpieczeństwa uczniów, w naszej szkole podejmowane są działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat różnorakich zagrożeń.

 1. Spotkania z Dyrektorem Szkoły – przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły, podczas przejazdu, w drodze do i ze szkoły, zasady bezpieczeństwa w określonych porach roku, podczas zmian pogodowych, przed dniami wolnymi od zajęć edukacyjno-wychowawczych.
 2. Zajęcia z wychowawcą- przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas imprez szkolnych, wyjazdów, wycieczek, pogadanki o różnorodnych zagrożeniach.
 3. Spotkania z pedagogiem szkolnym- pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami mającymi problemy, współpraca z wychowawcami, rodzicami i instytucjami.
 4. Opracowanie procedur postępowania w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów.
 5. Aktywne dyżury nauczycielskie na terenie szkoły.
 6. Wprowadzenie monitoringu nadzorującego prawidłowe zachowanie uczniów.
 7. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do eliminowania niewłaściwych zachowań uczniów:
 • spotkania z osobami: pracującymi z młodzieżą trudną, wyleczonymi narkomanami, alkoholikami, znanymi sportowcami (Katarzyna i Paweł Zygmuntowie,
  Damian Zbozień, Stanisław Majchrzak),
 • koncerty profilaktyczne,
 • teatry profilaktyczne,
 • konkursy plastyczne,
 • przedstawienia profilaktyczne przygotowane przez uczniów szkoły,
 • prelekcje ( pielęgniarka, radca prawny, Policja ).
 1. Systematyczna współpraca z rodzicami, wzajemna wymiana informacji i podejmowanie natychmiastowych interwencji w razie stwierdzenia niewłaściwych zachowań.
 2. Przegląd techniczny szkoły: pomieszczenia szkolne, obejścia, przejścia, nawierzchnie, oznakowania, stan techniczny sprzętu, odpowiednia ergonomia, oświetlenie, wentylacja, atesty, certyfikaty, zabezpieczenia.

 Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …”

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 22. Liczba uczestników- 440. Przesłano do jury informację (tak).

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Cel ogólny zajęć to poznanie przez uczniów podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka. Podczas lekcji uczniowie wcielali się w określone role, rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność oraz dobra osobiste człowieka, a także podawali ich przykłady. Działania miały też na celu wyjaśnienie uczniom, dlaczego ich dobra zostały naruszone Przebieg zajęć miał formę pracy w grupach. Uczniowie, po uprzednim wylosowaniu tematyki, przygotowywali się do prezentacji scenek dramowych, układając monologi i dialogi, dobierając i tworząc odpowiednie rekwizyty. Następnie prezentowali daną scenkę, z zaangażowaniem wcielając się w wyznaczone role. Scenki dotyczyły relacji pomiędzy uczniami młodszymi a starszymi, zachowań między chłopcami a dziewczętami, jak również postawy nauczyciela wobec ucznia. Po części praktycznej miała miejsce dyskusja, podczas której uczniowie wyciągali wnioski i zapisywali je. W końcowej części zajęć podawali przykłady naruszania dóbr osobistych i nietykalności cielesnej na podstawie życia szkolnego oraz własnych obserwacji po czym objaśniali, dlaczego dane zachowanie jest niewłaściwe.

Omówione zostały również dokumenty, w których można znaleźć zapisy dotyczące praw człowieka. Wykorzystując „burzę mózgów” uczniowie dzielili się swoją wiedzą, a nauczyciele uzupełnili informacje, powołując się na odpowiednie dokumenty: Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Kodeks Prawa Rodzinnego, Konwencję o Prawach Dziecka, których odpowiednie fragmenty zostały odczytane i objaśnione. Aby utrwalić informacje, uczniowie sporządzili plakaty tematyczne, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej.

Ważnym tematem, który także został podjęty podczas zajęć, była kultura języka, a zwłaszcza odpowiedź na pytanie: „Czy uczniowie klną i dlaczego”?. Uczniowie, pracując w grupach, podawali przyczyny używania wulgaryzmów, następnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na forum klasy. Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że najczęściej uczniowie przeklinają, gdyż pragną zaimponować starszym kolegom, dodaje im to pewności siebie, chcą zaistnieć w grupie rówieśniczej. Równie często młodzież przeklina w czasie silnego zdenerwowania, pod wpływem emocji. Nieodpowiednie słownictwo jest, niestety, kierowane także do innych osób, najczęściej ma wtedy charakter obraźliwy i taka jest też jego intencja. Uczniowie zwrócili również uwagę, że niekiedy sami dorośli dają im negatywny przykład, wymienić tu można dom rodzinny, znajomych, a przede wszystkim idoli nastolatków, których młodzież często bezkrytycznie naśladuje.

W podsumowaniu zajęć uczniowie wypracowali wnioski oraz wspólne stanowisko, którym był zbiór zasad, jakimi powinien kierować się kulturalny młody człowiek, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje słowne między chłopcami a dziewczętami.

 Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 22. Liczba uczestników 461. Czy przesłano do jury informację? (tak). Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Nauczyciele przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie przeprowadzili na lekcjach konwersatoria nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Celem zajęć było kształtowanie u młodzieży postaw, które pozwolą jej na zajmowanie stanowiska w sprawie walki z używaniem środków psychoaktywnych, na umiejętność argumentowania zagrożeń płynących z ich stosowania, na udzielanie wsparcia osobom z tymi problemami.

Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusz autorstwa Katarzyny Kołodziejczyk, który był dostępny dla uczestników konkursu. Po wprowadzeniu do tematu zajęć, uczniowie pracowali w dwóch grupach zadaniowych: realizacja zadań w I grupie polegała na gromadzeniu argumentów „ za „ możliwością obrony przed środkami psychoaktywnymi i tytoniem, w grupie II obejmowała gromadzenie argumentów „przeciw” możliwości obrony przed tymi substancjami.

Uczniowie swoje argumenty notowali na arkuszach papieru w dowolnej formie graficznej. Następnie prezentowali na forum klasy. Ponadto najbardziej przekonujące argumenty zostały przedstawione w formie ekspozycji na gazetce szkolnej. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali informację o formach pomocy i wsparcia dla osób mających kłopoty
z uzależnieniami.

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 22. Liczba uczestników 450.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

  Głównym celem spotkań było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktów
z grupami nieformalnymi, określenie problemów związanych z działalnością kiboli, grup podwórkowych oraz trening zachowań asertywnych. Zajęcia dostosowane były do grup wiekowych.

       Uczniowie przedstawili charakterystykę wybranych grup podwórkowych. Informacje uczniów zostały poszerzone i uzupełnione przez osoby prowadzące konwersatoria. Następnie uczniowie określili negatywne skutki wynikające z udziału w grupie nieformalnej podając różnorodne przykłady. Prowadzący przeprowadzili dyskusję na temat: Jak można się bronić przed wciągnięciem do paczki i do kogo zwrócić się o pomoc. Dyskusja wzbudziła we wszystkich grupach wiele emocji. Po przeprowadzonych dyskusjach, uczniowie z pomocą prowadzących sformułowali wnioski, jak należy się bronić przed ,,wciągnięciem do paczki”:

 • zdecydowana, jednoznaczna reakcja na próby namowy,
 • jasne wyrażanie swojego zdania i uczuć w sposób asertywny,
 • udzielanie stanowczych odpowiedzi,
 • podawanie jasnych uzasadnień i argumentów,
 • bronienie własnego zdania.

       Dla uczniów kl. IV – VI zostały zorganizowane rozgrywki w piłkę ręczną pod hasłem ,,Kultura kibicowania – nie dla kiboli”. Klasy przygotowały transparenty z napisami, jak powinien kibicować kulturalny uczestnik zawodów. 

Efekty:

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie potrafią;

– rozpoznać zagrożenie ze strony grupy podwórkowej (agresja, papierosy, alkohol, narkotyki, presja, bójki),

– wiedzą, jak się bronić przed wciągnięciem do takiej grupy,

– potrafią podać, co zrobiliby w przypadku zagrożenia,

– wiedzą, gdzie szukać pomocy (rodzina, nauczyciele, znajomi, policja).

Zadanie 7.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 22. Liczba uczestników 460. Czy przesłano do jury informację? (tak).

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W ramach zadania „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”- w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łącku, w każdej klasie zostały przeprowadzone konserwatoria na ten temat. Zadaniem uczniów było wskazanie sposobów wyrównania szans osób niepełnosprawnych, co należałoby zmienić, aby osoby z niepełnosprawnością mogły korzystać z przestrzeni publicznej na równych prawach z osobami zdrowymi. Uczniowie w większości czerpali inspiracje z własnych doświadczeń.

Odbyło się również spotkanie z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Czarnego Potoku pod opieką pani Danuty Mołek. Młodzież mogła poznać osobiste przeżycia niepełnosprawnej Weroniki Odziomek. O swojej pracy z osobami niepełnosprawnymi opowiadali wolontariusze Karolina i Janusz ze Stowarzyszenia Cyrenejczyk. O tym jak stali się osobami niepełnosprawnymi i o walce, jaką podejmują każdego dnia, aby powrócić do pełnej sprawności podzielili się z uczniami Jan Kurnyta i Paweł Szumacher. Zorganizowano również stoisko z pracami wykonanymi przez podopiecznych warsztatów, wszyscy zainteresowani mogli je obejrzeć i nabyć( kartki, witraże, serwety, drzewka z papieru).

Młodzież jest świadoma potrzeby integracji z osobami niepełnosprawnymi. Istotą działań jest nie tylko opanowanie przez młodych ludzi teoretycznych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, lecz także przełamanie barier i lęku w kontaktach z osobami „sprawnymi inaczej”. Dlatego też w myśl Johannes’a Halbig’a i Reinhard’a Wehnert’a, którzy uważają, iż najlepszym kontaktem z niepełnosprawnością jest zabawa, podczas której czas tworzy szczególną atmosferę międzyludzkich relacji i sprawia, że partnerzy zabawy czują się bezpieczni i akceptowani, takimi, jakimi są. Przed uczestnikami zabawy stoi nieupośledzony człowiek, lecz współuczestnik gry.

Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w tego rodzaju zajęciach. Bardzo szybko nawiązali kontakt z niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami. Wspólne spędzanie czasu, zabawy, rozmowy, rozwiązywanie problemów, dzielenie się swoimi przeżyciami i emocjami wywarło korzystny wpływ na obie strony. Gimnazjaliści przełamali barierę niepewności i obawy
w stosunku do osób dotkniętych przez los.

Młodzież zrozumiała, że wartość człowieka nie zależy od stopnia jego sprawności, a jej brak nie zmniejsza tej wartości. Uświadomiła sobie, że każdy z nas ma wady i słabe strony a nietolerancja i odrzucenie może spotkać każdego z nas.

 Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 22. Liczba uczestników 459.

Uczestniczyli przedstawiciele: GOPS-u, parafii w Łącku, społeczny kurator sądowy.

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Nauczycielki języka polskiego realizowały zadanie 8 od 1 do 15 marca. Wykorzystywały scenariusze przygotowane przez Katarzynę Kołodziejczyk. W trakcie dwóch godzin lekcyjnych, wykorzystując różnorodne metody i formy pracy, określały przyczyny samotności w społeczeństwie, szkole, zespole klasowym. Uczniowie podawali ich przykłady, analizowali przyczyny. Przygotowali plany pracy Stowarzyszenia i tworzyli plakaty promujące walkę
z samotnością.

Wnioski:

Uczniowie wykazali się dużą empatią przy realizacji tematu. Wnikliwie i dociekliwie analizowali przyczynę zauważonych zjawisk. Dostrzegali i poddawali krytycznej analizie postawy, zachowania. Nazywali uczucia, stany, emocje osób osamotnionych. Uczyli się wnikliwie patrzeć na drugiego człowieka, zauważyć jego problemy, udzielać pomocy.

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego –
w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich
i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 Wykonanie:

Liczba konwersatoriów –7. Liczba uczestników – 170

Kto prowadził konwersatoria? –Prawnik.

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

W dniu 21 marca 2016 r. odbyły się zajęcia dla gimnazjalistów
( 4 grupy po 1,5 godziny), a 22 marca 2016r. dla uczniów szkoły podstawowej ( 3 grupy po 1,5 godziny). Zajęcia prowadziła pani Pielaszkiewicz z pomocą wychowawców. Były to pogadanki urozmaicone prezentacją multimedialną, w czasie której zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia dotyczące prawa karnego i cywilnego. Zostały również zaprezentowane krótkie scenki filmowe na temat łamania prawa. Na ich podstawie uczniowie chętnie włączali się do dyskusji. W czasie zajęć zapoznali się z wybranymi regułami prawa cywilnego i karnego odnoszącymi się do nieletnich. Dowiedzieli się, co grozi w Polsce za konkretne przewinienia. Poznali granice wiekowe, w których dzieci nabywają pewnych praw, ale też mogą być karane przez sądy. Przyjmowali to z dużym zainteresowaniem.

Zarówno gimnazjaliści, jak i ich młodsi koledzy mieli świadomość tego, że każdy ma obowiązek przestrzegać prawa i każdy musi liczyć się z konsekwencjami jego łamania.

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku jest szkołą, w której zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków jest głównym celem. W szkole uczniowie rozwijają świadomość dotyczącą ich miejsca w świecie, ich możliwości wpływania na swoje zdrowie poprzez samopoznanie, świadomy trafny wybór drogi życiowej, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, w tym także wykształcenia umiejętności zwracania się o pomoc. W Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej co roku prowadzona jest diagnoza dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów. Wyniki prowadzonych badań służą podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu eliminowanie niewłaściwych zachowań. Młodzież w okresie dorastania chce być traktowana, jak dorośli i nie godzi się z zakazami i ograniczeniami stosowanymi przez nauczycieli, rodziców, szuka akceptacji w grupach rówieśniczych, zmienia nawyki, zachowania, sposób bycia. Można podejrzewać, że zaczyna sięgać po różnego rodzaju używki. W oparciu
o uprzednio przeprowadzone diagnozy co roku uczniowie naszego Gimnazjum przygotowują spektakl teatralny, aby przybliżyć swoim koleżankom i kolegom skalę zaistniałego niebezpieczeństwa. Przedstawienia oglądają rodzice uczniów. Prawidłowe funkcjonowanie rodzin gwarantuje prawidłowy rozwój osobowości dziecka i zaspakaja jego potrzeby.

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

 • Zadanie 1 -8 wybranych testów, prezentacja multimedialna
 • Zadanie 2- 10 prac.
 • Dokumentacja w postaci zdjęć do każdego zadania.

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

Tematyka konkursowa:

 1. Pozwoliła zrealizować ciekawe zajęcia w oparciu o pomysłowe scenariusze.
 2. Uczniowie uczyli się dostrzegać, analizować, oceniać różnorodne zjawiska, sytuacje, postawy występujące w szkole, środowisku i rodzinie.
 3. Kształtowane były postawy szacunku dla historii i dorobku państwa polskiego.
 4. Zwracano szczególną uwagę na właściwe zasady zachowania, a zwłaszcza kulturę słowa.
 5. Uczniowie poznali zagrożenia, które wynikają z kontaktów z grupami nieformalnymi, wiedzą, gdzie szukać pomocy(rodzina, nauczyciel, policja, znajomi).
 6. Integrowali się z osobami niepełnosprawnymi, wysłuchiwali ich doświadczeń, ostrzeżeń, wspólnie spędzali czas.

 

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content