Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Religia

Religia – klasa 7

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przesyłam materiał na katechezę w dniu 1kwietnia 2020 r.

Temat: Cnoty Boskie i główne.

1. Co to jest cnota?

– to stała skłonność do czynienia dobra.

2. Wymień cnoty Boskie (teologalne).

– wiara,

– nadzieja,

– miłość.

3. Wymień cnoty główne (kardynalne).

 – roztropność,

– sprawiedliwość,

– umiarkowanie,

– męstwo.

Religia – klasa 7

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przesyłam materiał na katechezę w dniu 3kwietnia 2020 r.

Temat: Grzech i jego rodzaje.

1. Co to jest grzech?
Grzech to dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu, inaczej przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

2. Co to jest grzech ciężki (śmiertelny)?
– to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

3. Co to znaczy świadomie przekroczyć przykazanie?
Świadomie, czyli wiedzieć, że popełnia się grzech.

4. Co to znaczy dobrowolnie przekroczyć przykazanie?
Dobrowolnie, czyli nikt ani nic mnie nie zmusza do tego by przekroczyć.

5. Co to jest grzech lekki (powszedni)?
– to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej, lub w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie albo niezupełnie dobrowolnie.

6. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech ciężki?
– Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej,
– sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło).

7. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech lekki?
– grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej,
– lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych,
– sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu,
– przygłusza głos sumienia.

8. Wymień siedem grzechów głównych.
1) pycha,
2) chciwość,
3) nieczystość,
4) zazdrość,
5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
6) gniew,
7) lenistwo

9. Kiedy popełniamy grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

10. Wymień grzechy cudze.
1) radzić do grzechu,
2) rozkazywać drugiemu grzeszyć,
3) zezwalać na grzech drugiego,
4) pobudzać do grzechu,
5) pochwalać grzech drugiego,
6) milczeć na grzech cudzy,
7) nie karać grzechu,
8) pomagać do grzechu,
9) uniewinniać grzech cudzy.

11. Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

12. Wymień grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
1) grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego,
2) rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym,
3) sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
4) zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
5) mieć zatwardziałe serce na zbawienne upomnienia,
6) odkładać aż do śmierci pokutę i nawrócenie.

Kategoria: klasa 7