Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Gimnazjum

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM
W ŁĄCKU

Dokumenty do pobrania u dołu strony

1. Do Gimnazjum przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej Zespołu.

2. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu Gimnazjum na podstawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Gimnazjum bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej;
2) oceny na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, w tym za oceny:

a) języka polskiego,
b) obowiązkowego języka obcego,
c) matematyki;

3) świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem;
4 ) finalista konkursu przedmiotowego;
5) osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej:

a) sportowe,
b) artystyczne,
c) w konkursach organizowanych przez inne podmioty niż kurator oświaty;

6) zamieszkanie na terenie gminy Łącko;
7) uczęszczanie do Gimnazjum rodzeństwa kandydata;
8) droga dziecka z domu do Gimnazjum nie przekracza 4 km.

4. Kryteriom, o którym mowa w ust. 3 przypisuje się odpowiednio:

1) liczba punktów ze sprawdzianu – maksymalnie 40 pkt;
2) liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

a) dostateczny – 1 pkt,
b) dobry – 2 pkt,
c) bardzo dobry – 3 pkt,
d) celujący – 5 pkt;

3) za świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt;
4) za finalistę konkursu przedmiotowego – 8 pkt;
5) osiągnięcia sportowe – maksymalnie 2 pkt;
6) osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 2 pkt;
7) osiągnięcia w konkursach organizowanych przez inne podmioty niż kurator oświaty – maksymalnie 3 pkt;
8) zamieszkanie na terenie Gminy Łącko – 2 pkt;
9) za kryteria wymienione w ust. 3 pkt 7 – 8 po 1 pkt za każde kryterium.

5. W przypadku kandydata, który został zwolniony ze sprawdzianu, liczbę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 4 mnoży się przez dwa.

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów za kryteria, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów wynosi 79.

7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc, ale nie mniej niż 50 pkt.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów
o kolejności przyjęć decydują kryteria wymienione w ust. 9.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów
w pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10. Kryteria, o których mowa w ust. 9, mają jednakową wartość.

11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.

12. Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu Gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:

1) wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez Szkołę;
2) świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej; w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągi z dokumentu;
3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8) dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty;
9) inne według uznania.

13. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, kierują wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora Szkoły.

14. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

15. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Małopolski Kurator Oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum – na rok szkolny 2015-2016

– Od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły. Zgłoszenie kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wypełnia się w formie elektronicznej. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły;

– Do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

– 3 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

– Do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

– 8 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

– Od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor w uzgodnieniu z wójtem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego- do 28 sierpnia 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

Skip to content