Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Przetarg – Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

zaświadczenie o wykluczeniu

Ogłoszenie nr 627041-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku: Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, krajowy numer identyfikacyjny 36808714800000, ul. Łącko   284 , 33-390  Łącko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 444 60 11, e-mail zsglacko@poczta.onet.pl, faks 18 444 60 11.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp.lacko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Szkoła publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.zsp.lacko.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma piemna
Adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny, Łącko 284, 33-390 Łącko, woj. małopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku
Numer referencyjny: ZSP/K/II/26/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Łącku na potrzeby prowadzenia żywienia zbiorowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 według zestawień stanowiących załącznik nr 1

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
15100000-9
15500000-3
15810009-9
15800000-6
15300000-1
15330000-0
15330000-0
15220000-6
03142500-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunków zostanie dokonane na podstawie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunków zostanie dokonane na podstawie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunków zostanie dokonane na podstawie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez: a/ w przypadku zmiany prawa podatkowego- w zakresie VAT, b/ w przypadku zmiany danych lub przekształcenia podmiotu, c/ w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez Strony;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 11, które powinno być przedstawione w oryginale. 9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 3. 10. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych na zasadach określonych analogicznie jak w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać dokumentów, które określają w szczególności: – zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; – czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 12. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje sę na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszka informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust.3 pkt.1 i składa dokumenty wskazane w § 5, w sposób i w trybie tam określonym, przy uwzględnieniu zapisów wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 11 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunkó udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wyjaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 10, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 16. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bułka pszenna ok. 80g szt 800, Bułka razowa ok. 80g szt 900, Chałka drożdżowa pleciona 500g szt 180 Chleb mieszany /krojony/- 600g szt 515, Chleb pszenny /krojony/ – 600g szt 110, Chleb wieloziarnisty /krojony/ 600g szt 515, Chleb razowy /krojony/ 600g szt 515, Drożdżówka z serem/owocami- ok. 100 g szt 900, Bułka tarta kg 220
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mleko spożywcze UHT 2% tłuszczu . opakowanie 1L szt 2250, Śmietana spożywcza 18% tłuszczu l 500, Twaróg półtłusty kg 160, Ser żółty pełnotłusty kg 100, Jogurty naturalny-350g -400gy Skład: mleko, ,białka mleka, żywe kultury bakterii o zawartości cukru poniżej 10g w 100g szt 700, Jogurt owocowy masa netto 150g Składniki(w 100g) mleko, cukier, owoc 2,2%, skrobia modyfikowana, żywe kultury bakterii jogurtowych i fermentacji mlekowej szt 3600, Masło 200g 82% tłuszczu szt 1500, Margaryna 250g tłuszczu bez konserwantów do pieczenia i smażenia 80% tłuszczu szt 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Schab wieprzowy b/k kg 400, Łopatka wieprzowa b/k-kg 630, Filet z indyka kg 100, Filet z kurczaka pojedynczy kg 1100, Kabanos drobiowy 82% mięsa kg 10, Kiełbasa podsuszana wieprzowa gruba 82% mięsa kg 100, Kiełbasa wieprzowa cienka 76% mięsa, bez fosforanu kg 90, Kiełbasa wiejska cienka 82% mięso kg 40, Parówki drobiowe o zawartości 82 % mięsa kg 160, Pasztet drobiowy w foremkach pieczony kg 40, Udziec z indyka z kością kg 300, Noga z kurczaka kg 1100, Mięso wołowe z kością (szponder) kg 100, Szynka wieprzowa 82% mięsa /bez fosforanu 100g wędliny wyprodukowane ze 125g mięsa) kg 30, Szynka wieprzowa b/k surowa kg 880, Porcje rosołowe /drobiowe/kg 400, Szynka drobiowa 82% mięsa bez fosforanu (wędlina) kg 36, Żeberka wędzone paski kg 60, Karkówka b/k kg 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Różne produkty spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Baton owsiany ok 30gnszt 900, Bazylia suszona 20g szt 50, Chrupki kukurydziane 200g szt 60, Chrupki kukurydziane kolorowe (bez konserwantów i sztucznych barwników z pełnego ziarna kukurydzy 180g) szt 60, Czosnek granulowany 20g szt 80, Cukier biały kryształ kg 600, Cukier puder kg 6, Cukier waniliowy- 30g szt 110, Cynamon mielony 20g szt 20, Drożdże 100g szt 50, Dżem truskawkowy/wiśniowy/ brzoskwiniowy bez konserwantów 280g niskosłodzony szt 180, Galaretka owocowa 75g szt 200, Groszek konserwowy bez konserwantów – puszka 400g szt 80, Herbatniki 16g szt 1100,Herbata czarna ekspresowa 90szt torebek (okrągłe) naturalny smak wysokiej jakości listki herbaty szt 30, Herbata owocowa (malinowa żurawinowa/truskawkowa/z dzikiej róży/ekspresowa 20 szt torebek w opakowaniu – 70 szt, Herbata ziołowa miętowa/ rumiankowa 20 szt torebek w opakowaniu – 20 szt, Kakao naturalne ciemne sypkie – 200g szt 40, Kasza manna kg 20, Kasza mazurka drobna kg 200, Kawa zbożowa rozpuszczalna, skład – zboża 72% jęczmień, żyto, cykoria burak cukrowy opakowanie- 150 g karton szt 20, Kasza jęczmienna pęczak kg 30, Kasza gryczana kg 20, Ketchup/łagodny/ bez dodatków sztucznych aromatów, glutaminianu sodu, bez konserwantów o zawartości pomidorów min 193g na 100g ketchupu l 40, Kisiel owocowy 58g szt 300, Kminek (nasiona) 20g szt 20, Koncentrat pomidorowy zawartość ekstraktu 28 – 30% bez konserwantów 160, Kukurydza konserwowa 400 g szt 80, Kwasek cytrynowy- 20 g szt 250, Liść laurowy 20g szt 50, Lubczyk 20g szt 50, Majeranek 10g szt 50, Makaron literki/ gwiazdki/ zacierka/sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor kg 130 Makaron /łazanki, świderek, muszelka, pióro – pene – sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor kg 300 Makaron /nitka/ 5 jajeczny sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor pasteryzowana masa jajowa 20% (odpowiada proporcji 5 jaj na 1 kg mąki kg 50, Makaron spagetti (500 g) kg 160, Marmolada wieloowocowa l 10, Mąka ziemniaczana kg 40, Makrela filet w oleju puszka 170g, masa ryby 102g szt 350, Makrela filet w pomidorach puszka 170g, masa ryby 102g szt 80, Mąka pszenna typ 500 kg 600, Miód naturalny wielokwiatowy opakowanie słoik 0,9 l szt 30, Olej jadalny uniwersalny l 610, Oregano suszone 20g szt 70, Pałeczki kukurydziane 100% kukurydzy 350g szt 100, Papryka słodka mielona20g szt 200, Płatki kukurydziane / masa kukurydziana minimum 87%/ kg 45, Płatki kukurydziane / masa kukurydziana minimum 87%/ czekoladowe kg 10, Płatki owsiane kg 10, Pieprz czarny drobno mielony 20g szt 300, Powidło śliwkowe 280g szt 60, Proszek do pieczenia 30g szt 60, Przyprawa warzywna do zup i potraw bez konserwantów kg 70, Ryż długoziarnisty biały kg 380, Sok 100% w kartonie z słomką 200ml szt 15 800, Sól spożywcza jodowana kg 140, Tymianek 10g szt 50, Woda mineralna niskozmineralizowana niegazowana 5l szt 200 Ziele angielskie 15g szt 50, Zioła prowansalskie 10g szt 100, Żurek śląski (torebka) masa netto 46g szt 440
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Warzywa mrożone ryby mrożone, owoce mrożpne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z Miruny bez skóry kg 800, Brokuł mrożony różyczki kg 150, Fasola szparagowa żółta mrożona kg 90, Fasola szparagowa zielona mrożona kg 90, Kalafior mrożony różyczki kg 150, Truskawki mrożone kg 150, Owoce mrożone (mieszanka) kg 600, Szpinak kg 20, Groszek zielony kg 50, Marchew typ baby kg 50, Uszka z mięsem kg 30, Mieszanka warzywna 5 składnikowa kg 110, Marchew kostka kg 150
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Owoce i warzywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Banan kg 400, Fasola ,,Jaś” – duża kg 80, Groch omielany kg 100, Pietruszka korzeń kg 250, Pietruszka natka 1 pęczek szt 400, Mandarynka kg 200, Marchew kg 1300, Por świeży szt 300, Seler /korzeń/ kg 300, Sałata zielona szt 100, Kapusta pekińska szt 250, Kapusta czerwona świeża kg 330, Kapusta biała świeża kg 640, Kapusta kiszona kg 360, Papryka świeża czerwona kg 50, Pieczarka świeża kg 100, Szczypior 1 pęczek szt 250, Koper 1 pęczek szt 200, Cebula kg 400, Rzodkiewka 1 pęczek /nie mniej niż 180g/ szt 100, Ogórek świeży kg 500, Ziemniaki kg 7200, Jabłka soczyste, słodkie deserowe (min 160g) kg 1500, Cytryna kg 100, Buraki ćwikłowe kg 450, Pomidor kg 200, Winogrono kg 200, Gruszka kg 200, Kiwi kg 100, Ogórek kiszony kg 300, Czosnek główka szt 100, Truskawka świeża /sezon/ kg 20, Cukinia /sezon/ szt 20,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja kl L szt 14 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ

ZSP/K/II/26/1/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki  Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  w Łącku”

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Zamawiający: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łącku. Łącko 284, 33-390 Łącko

Zatwierdzam:

mgr Barbara Stolarska

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łącku

Łącko , 15 listopada 2019r.

§ 1. Zamawiający

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łącku

Łącko 284

33-390 Łącko

woj. małopolskie

Tel./ fax 18 444 60 11

NIP  7343551631       REGON 368087148

E-MAIL: zsglacko@poczta.onet.pl

strona internetowa www.zsp.lacko.pl

Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Nazwa zamówienia: ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łącku

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie dostawy artykułów żywnościowych pod adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Łącko 284,  33-390 Łącko. (wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ  z podziałem na zadania od I do VII.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w gatunku I wg jakości, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 7 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy w formie zamówienia telefonicznego lub przy dostawie bieżącej zgodnie z zawartą umową.

5. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy przez Zamawiającego, nie wnosi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru przez Wykonawcę.

6. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt do siedziby Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Łącku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 9.30.

7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane

do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.

8. Dostarczane wyroby: powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, w tym spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej zgodnie z Polską Normą, i aktualnymi dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, opakowania powinny być oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów

10. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Załącznik Nr 1 Zadanie I – Pieczywo CPV 15810000-9

Załącznik Nr 1 Zadanie II – Produkty mleczarskie CPV 15500000-3,

Załącznik Nr 1 Zadanie III –Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV15100000-9,

Załącznik Nr 1Zadanie IV– Różne produkty spożywcze CPV 15.80.00.00-6, Ryby przetworzone                            i konserwowe CPV 15200000-0,

Załącznik Nr1 Zadanie V –-Produkty mrożone CPV 1589600-5 Warzywa i owoce mrożone CPV 15331170-09 Ryby mrożone CPV 15221000-3,

Załącznik Nr 1 Zadanie VI – Owoce i warzywa CPV 03000000-1,

Załącznik Nr 1 Zadanie VII – Jaja  CPV 03142500-3.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki,  na zasadach określonych w art 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy dostaw                     w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek    i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.

12. Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego zadania) poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu dostaw. Cena jest niezmienna, Wykonawca powinien wkalkulować wszelkie marże i wzrost cen żywności, koszt dostawy w cenę ostateczną podanych towarów przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 02.01.2020r. do dnia 30.06.2020 r. przez okres  6 miesięcy.

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 11, które powinno być przedstawione w oryginale.

9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 3.

10. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych na zasadach określonych analogicznie jak w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

– zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

– sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

– czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.   

12. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje sę na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszka informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust.3 pkt.1 i składa dokumenty wskazane w § 5, w sposób i w trybie tam określonym, przy uwzględnieniu zapisów wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 11 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunkó udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 • zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
 • zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wyjaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 10, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

16. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

§6 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                        z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Anna  Gucwa

Tel. /fax 18 444 60 11,

e- mail: zsglacko@poczta.onet.pl

w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego www.zsp.lacko.pl

3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną e mail.

4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Łącko 284

33-390 Łącko

Tel. fax ; 18 444 60 11

e-mail: zsglacko@poczta.onet.pl

§ 7 Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 8 Wymagania dotyczące złożenia oferty częściowej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie I – VII).

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jeden lub więcej pakietów zamówienia. Oferta

częściowa musi obejmować całość Zadania wraz ze sprzedażą, opakowaniem, załadunkiem, transportem, wyładunkiem, marżą w siedzibie Zamawiającego. Nie można złożyć oferty na niektóre elementy z jednego lub kilku Zadań. Oferty nie obejmujące przynajmniej jednego całego Zadania, będą odrzucane jako nie odpowiadające treści SIWZ.

§ 9 Termin związania z ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,

określonego w §11.

§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

3. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Wskazane jest sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania lub czytelnym pismem. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, z bindowane).

4. Koperta, w której znajduje się Oferta winna posiadać oznaczenie: UWAGA: „Przetarg nieograniczony pt. Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Łącku”. Nie otwierać przed dniem

11.12.2019r., przed godz. 9.00,,

5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej

napisem: UWAGA Przetarg nieograniczony pt.”. oraz pełną nazwą i adresem

Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych  do Zespołu   Szkolno – Przedszkolnego  w Łącku  napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza.

8. Wykonawca wskaże w Ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2018 poz 419) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Łącko 284, 33-390 Łącko

2. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2019r. o godz. 9.00

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11.12.2019r., o godzinie 9.15

5. Dostawcy zainteresowani udziałem w otwarciu ofert proszeni są o stawiennictwo, oczekiwanie                         w sekretariacie Zamawiającego, co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.

§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym.

2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat                       i podatków (także od towarów i usług). Cena jest niezmienna, Wykonawca powinien wkalkulować wszelkie marże, koszt dostawy i wzrost cen żywności w cenę ostateczną.

3. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Oferta               z końcową ceną ofertową zaokrągloną do trzech i więcej miejsc po przecinku będzie odrzucona.

4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy                  o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku Vat.

§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu i ceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium %
1. Cena 60
2. Termin płatności po dostawie i wystawieniu faktury 40

              RAZEM                                                         100

Kryteria i ich wartość w ocenie: 1%= 1 pkt.

2. Ad 1/ W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

A (x) Liczba punktów oferty za kryterium ceny = (cena oferty najniższej skalkulowanej x 100 pkt. x 60%) : (cena oferty ocenianej)

A(x)–ilość punktów przyznana ofercie”X” za kryterium ceny,

Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym.

Ad 2/ W kryterium Termin płatności- B(x)

B (x)- ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności, do:

7 dni – 10 pkt

14 dni – 20 pkt

21 dni-  30 pkt

30 dni – 40 pkt

Łączna punktacja C jest sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:

C= A+B

Maksymalna liczba punktów jaką może wykonawca uzyskać wynosi 100.

3. Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.

4. Ocena zostanie dokonana z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie.

6. Jeśli Wykonawca nie wskaże terminu płatności, Zamawiający przyjmuje 7 dniowy termin płatności i przyznaje 0 punktów.

7. Jeśli Wykonawca przyzna termin płatności dłuższy niż 30 dni to Zamawiający dla przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin płatności czyli 30 dni.

§14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od towarów                  i usług (wartość netto).

2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy.

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy                   o podatku od towarów i usług.

§15 Wzór umowy.

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

§16 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy  w stosunku do treści oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez:

a/ zmiany prawa podatkowego – w zakresie VAT,

b/ zmiany danych lub przekształcenia podmiotu,

c/ w przypadku wystąpienia siły wyższej.

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez Strony;

§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy                      w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy w toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 Ustawy PZP, oraz skarga do sądu. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182, ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18 Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w            sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego   33-390 Łącko 284, tel. 184446011, e-mail: zsp.lacko@lacko.pl
 • inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  iod.scuw@lacko.pl ;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  ,,Sprzedażdostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łącku”   prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pan/Pani :
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Panu/Pani:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19. Załączniki

Załącznik nr 1 Zadania I – VII Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wyjaśnienia dot. klauzuli informacyjnej:

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie I – Pieczywo CPV15810000-9
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020 r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywana Cena jednostkowa netto w złotych (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto z VAT (PLN)
/
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bułka pszenna ok. 80g szt 800
2 Bułka razowa ok. 80g szt 900
3 Chałka drożdżowa pleciona 500g szt 180
4 Chleb mieszany /krojony/- 600g szt 515
5 Chleb pszenny /krojony/ – 600g szt 110
6 Chleb wieloziarnisty /krojony/ 600g szt 515
7 Chleb razowy/krojony/ 600g szt 515
8 Drożdżówka z serem/owocami- ok. 100 g szt 900
9 Bułka tarta kg 220
RAZEM WARTOŚĆ

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, wg ważnej daty do spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie II – Produkty mleczarskie CPV-15500000-3
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywan Cena jednostkowa netto w złotych (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mleko spożywcze UHT
2% tłuszczu . opakowanie 1L szt 2250
2 Śmietana spożywcza18% tłuszczu l 500
3 Twaróg półtłusty kg 160
4 Ser żółty pełnotłusty kg 100
5 Jogurty naturalny-
350g-400gySkład: mleko, ,białka mleka, żywe kultury bakterii o zawartości cukru poniżej 10g w 100g szt 700
6 Jogurt owocowy masa netto 150g
Składniki(w 100g) mleko, cukier, owoc 2,2%, skrobia modyfikowana, żywe kultury bakterii jogurtowych i fermentacji mlekowej szt 3600
7 Masło 200g82% tłuszczu szt 1500
8 Margaryna250gtłuszczubez konserwantów do pieczenia i smażenia 80% tłuszczu szt 100
RAZEM WARTOŚĆ

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wg ważnej daty do spożycia w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Jajka z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym, niepopękane. Towar musi spełniać normy techniczne i jakościowe, dla produktów żywieniowych. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………………..…….
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie III – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. CPV15.10.00.00-9
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywana/ J.m. Cena jednostkowa netto w złotych (PLN) Wartość netto (PLN)
/3×4/ Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto z VAT (PLN)
/3×6/
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schab wieprzowy b/k kg 400
2 Łopatka wieprzowa b/k- kg 630
3 Filet z indyka kg 100
4 Filet z kurczaka pojedynczy kg 1100
5 Kabanos drobiowy 82% mięsa kg 10
6 Kiełbasa podsuszana wieprzowa gruba82% mięsa kg 100
7 Kiełbasa wieprzowa cienka 76% mięsa, bez fosforanu kg 90
8 Kiełbasa wiejska cienka 82% mięso kg 40
9 Parówki drobiowe o zawartości 82 % mięsa kg 160
10 Pasztet drobiowy w foremkach pieczony kg 40
11 Udziec z indyka z kością kg 300
12 Nogaz kurczaka kg 1100
13 Mięso wołowe z kością (szponder) kg 100
14 Szynka wieprzowa 82% mięsa /bez fosforanu 100g wędliny wyprodukowane ze 125g mięsa) kg 30
15 Szynka wieprzowa b/k surowa kg 880
16 Porcje rosołowe /drobiowe/ kg 400
17 Szynka drobiowa 82% mięsa bez fosforanu (wędlina) kg 36
18 Żeberka wędzone paski kg 60
19 Karkówka b/k kg 200
RAZEM WARTOŚĆ
– –
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, według ważnej daty do spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………………..…….
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie IV – Różne produkty spożywcze CPV-15800000-6, Ryby przetworzone i konserwowe CPV:15200000-0
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywa Cena jednostkowa netto w złotych (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Baton owsiany ok 30g szt 900
2 Bazylia suszona 20g szt 50
3 Chrupki kukurydziane 200g szt 60
4 Chrupki kukurydziane kolorowe (bez konserwantów i sztucznych barwników z pełnego ziarna kukurydzy 180g) szt 60
5 Czosnek granulowany 20g szt 80
6 Cukier biały kryształ kg 600
7 Cukier puder kg 6
8 Cukier waniliowy- 30g szt 110
9 Cynamon mielony 20g szt 20
10 Drożdże 100g szt 50
11 Dżem truskawkowy/wiśniowy/ brzoskwiniowy bez konserwantów 280g niskosłodzony szt 180
12 Galaretka owocowa 75g szt 200
13 Groszek konserwowy bez konserwantów – puszka 400g szt 80
14 Herbatniki 16g szt 1100
15 Herbata czarna ekspresowa 90szt torebek (okrągłe) naturalny smak wysokiej jakości listki herbaty szt 30
16 Herbata owocowa(malinowa żurawinowa/truskawkowa/z dzikiej róży/ekspresowa 20 szt szt 70
17 Herbata ziołowa miętowa/ rumiankowa 20 szt szt 20
18 Kakao naturalne ciemne sypkie – 200g szt 40
19 Kasza manna kg 20
20 Kasza mazurka drobna kg 200
21 Kawa zbożowa rozpuszczalna, skład – zboża 72% jęczmień, żyto, cykoria burak cukrowy opakowanie- 150 g karton szt 20
22 Kasza jęczmienna pęczak kg 30
23 Kasza gryczana kg 20
24 Ketchup/łagodny/ bez dodatków sztucznych aromatów, glutaminianu sodu, bez konserwantów o zawartości pomidorów min 193g na 100g ketchupu l 40
25 Kisiel owocowy 58g szt 300
26 Kminek (nasiona)20g szt 20
27 Koncentrat pomidorowy zawartość ekstraktu 28 – 30% bez konserwantów l 160
28 Kukurydza konserwowa 400 g szt 80
29 Kwasek cytrynowy- 20 g szt 250
30 Liść laurowy 20g szt 50
31 Lubczyk 20g szt 50
32 Majeranek 10g szt 50
33 Makaron literki/ gwiazdki/ zacierka/sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor kg 130
34 Makaron /łazanki, świderek, muszelka, pióro – pene- sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor kg 300
35 Makaron /nitka/ 5 jajeczny sporządzony z najwyższej jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor pasteryzowana masa jajowa 20% (odpowiada proporcji 5 jaj na 1 kg mąki kg 50
36 Makaron spagetti (500 g) kg 160
37 Marmolada wieloowocowa l 10
38 Mąka ziemniaczana kg 40
39 Makrela filet w oleju puszka 170g, masa ryby 102g szt 350
40 Makrela filet w pomidorachpuszka 170g, masa ryby 102g szt 80
41 Mąka pszenna typ 500 kg 600
42 Miód naturalny wielokwiatowy opakowanie słoik 0,9 l szt 30
43 Olej jadalny uniwersalny l 610
44 Oregano suszone 20g szt 70
45 Pałeczki kukurydziane 100% kukurydzy 350g szt 100
46 Papryka słodka mielona20g szt 200
47 Płatki kukurydziane / masa kukurydziana minimum 87%/ kg 45
48 Płatki kukurydziane / masa kukurydziana minimum 87%/ czekoladowe kg 10
49 Płatki owsiane kg 10
50 Pieprz czarny drobno mielony 20g szt 300
51 Powidło śliwkowe 280g szt 60
52 Proszek do pieczenia 30g szt 60
53 Przyprawa warzywna do zup i potraw bez konserwantów kg 70
54 Ryż długoziarnisty biały kg 380
55 Sok 100% w kartonie z słomką 200ml szt 15 800
56 Sól spożywcza jodowana kg 140
57 Tymianek 10g szt 50
58 Woda mineralna niskozmineralizowana niegazowana 5l szt 200
59 Ziele angielskie 15g szt 50
60 Zioła prowansalskie 10g szt 100
61 Żurek śląski(torebka)masa netto 46g szt 440
RAZEM WARTOŚĆ – –
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być ważnej daty do spożycia bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wg ważnej daty do spożycia z bieżącej produkcji, według ważnej daty do spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………………..…….
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie V – Warzywa mrożone CPV 15-331170-09 , Ryby mrożone CPV 15221000-3, Owoce mrożone
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywana/ Cena jednostkowa netto w złotych (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Filet z Miruny bez skóry kg 800
2 Brokuł mrożony różyczki kg 150
3 Fasola szparagowa żółta mrożona kg 90
4 Fasola szparagowa zielona mrożona kg 90
5 Kalafior mrożony różyczki kg 150
6 Truskawki mrożone kg 150
7 Owoce mrożone (mieszanka) kg 600
8 Szpinak kg 20
9 Groszek zielony kg 50
10 Marchew typ baby kg 50
11 Uszka z mięsem kg 30
12 Mieszanka warzywna 5 składnikowa kg 110
13 Marchew kostka kg 150
RAZEM WARTOŚĆ – –
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, wg ważnej daty do spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie VI – Owoce i warzywa, CPV 03-000000-1
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywana/ Cena jednostkowa netto (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto Wartość brutto z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7
1 Banan kg 400
2 Fasola ,,Jaś”- duża kg 80
3 Groch omielany kg 100
4 Pietruszka korzeń kg 250
5 Pietruszka natka 1 pęczek szt 400
6 Mandarynka kg 200
7 Marchew kg 1300
8 Por świeży szt 300
9 Seler /korzeń/ kg 300
10 Sałata zielona szt 100
11 Kapusta pekińska szt 250
12 Kapusta czerwona świeża kg 330
13 Kapusta biała świeża kg 640
14 Kapusta kiszona kg 360
15 Papryka świeża czerwona kg 50
16 Pieczarka świeża kg 100
17 Szczypior 1 pęczek szt 250
18 Koper 1 pęczek szt 200
19 Cebula kg 400
20 Rzodkiewka 1 pęczek /nie mniej niż 180g/ szt 100
21 Ogórek świeży kg 500
22 Ziemniaki kg 7200
23 Jabłka soczyste, słodkie deserowe (min 160g) kg 1500
24 Cytryna kg 100
25 Buraki ćwikłowe kg 450
26 Pomidor kg 200
27 Winogrono kg 200
28 Gruszka kg 200
29 Kiwi kg 100
31 Ogórek kiszony kg 300
32 Czosnek główka szt 100
33 Truskawka świeża /sezon/ kg 20
35 Cukinia /sezon/ szt 20

RAZEM WARTOŚĆ – –

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane warzywa i owoce mają być świeże, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, nienadmarznięte. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

…………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie VII – Jaja 03142500-3
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp Nazwa artykułu J.m Ilość przewidywana/ Cena jednostkowa netto (PLN) Wartość netto (PLN)
Cena jednostkowa brutto Wartość brutto z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7
1 Jaja kl L szt 14000

RAZEM WARTOŚĆ – –

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane warzywa i owoce mają być świeże, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, nienadmarznięte. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

…………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik 2

Załącznik Nr 2 do SIWZ

 ZSP/K/II/26/1/2019

   

……………………………….., dnia ……………………… roku

                   (miejscowość)                (data)

 

FORMULARZ OFERTY

Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łącku

na okres od 02.01.2020r. do 30.06.2020r.

I. TREŚĆ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,, Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łąckuoświadczamy, że:           

Ad-1 Kryterium- Cena

Oferujmy zgodnie z warunkami SIWZ oraz dokumentacją przetargową realizację następujących części (Zadań) zamówienia:

Załącznik Nr 1 Zadanie I – Pieczywo
na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
Załącznik Nr 1 Zadanie II – Produkty mleczarskie
na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
Załącznik Nr 1 Zadanie  III – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne brutto…………………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
Załącznik Nr 1 Zadanie  IV –Różne produkty spożywcze, Ryby przedtworzone i konserwowe

 na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
Załącznik Nr 1 Zadanie  V –  Warzywa mrożone, Ryby mrożone , Owoce mrożone
na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
Załącznik Nr 1 Zadanie  VI – Owoce i warzywa 
na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 1 Zadanie  VII –  Jaja
na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………………

Podane ceny obejmują wszystkie koszty niezbędne do nalezytego wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

Ad.2  W kryterium termin płatności, po dostawie i wystawieniu faktury.

Wyrażam/y zgodę na zapłatę przez Zamawiającego w terminie…………dni od dnia dostarczenia artykułów i prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1.   Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
 2.  Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –                       w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego                         w Załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Oświadczam/ my, że spełniam/my wymogi wynikające z systemu HACCP zgodnie                                 z Rozporządzeniem  (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny  środków spożywczych oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                       o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2018r.  Poz. 1541, 1669) oraz, że dysponujemy właściwym środkiem transportu do dostawy  artykułów w spożywczych.
 • Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: bez udziałału podwykonawców/ z udziałem podwykoanwców* (proszę podkreślić). Wskazany w poniższej tabeli zakres dostaw zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp. Zakres dostaw Wartość dostaw w złotych brutto
1.    
2.    
 • Oferta zawiera łącznie ……….….ponumerowanych i parafowanych stron.
 • Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki):

Załącznik nr 1 Zadanie I   ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie  II ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie  III           ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie IV            ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie  V ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie  VI           ……………………………………………

Załącznik nr 1 Zadanie  VII         ……………………………………………

Załącznik nr 2        ……………………………………………

Załącznik nr 3        …………………………………………… 

Załącznik nr 4        …………………………………………… 

Załącznik nr 5        …………………………………………… 

Załącznik nr 6        …………………………………………… 

  II.     Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14

           RODO wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio

           poyskałem w celu ubiegania się o  udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą              ,, Sprzedaż – dostawa artykułów żywnosciowych do stołówki zespołu szkolno – przedszkolnego w łącku”.

 III.     OSOBA DO KONTAKTU

Imię i Nazwisko  
Adres  
Telefon  
Fax  
e-mail  

.

   ……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko,  pieczątka firmowa)

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 3

Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZSP/K/II/26/1/2019

Wykonawca:

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku”  oznaczenie sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia                     z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust.1 oraz art. 24  ust.  5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………, dnia …………………..                                                        ………………………………………………………………………

       miejscowość                                                                                podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy[1]

(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w sosunku do mnie postawy wykluczenia z postępowania na podstawie art ……………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia sposób wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem nastęoujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(wypełnić, jeśli dotyczy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje sie wykonawca:

Oświadczam,że w stosunku do następujących podmiotów, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postepowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę/ firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania.

…………………………, dnia …………………..                                                        ………………………………………………………………………

       miejscowość                                                                                podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w


[1]

                Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem imieniu Wykonawcy

Załącznik 4

Załącznik Nr 4 do SIWZ

ZSP/K/II/26/1/2019

Wykonawca:

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łącku” oznaczenie sprawy:  ZSP/K/II/26/1/2019, oświadczamy, że spełniamy wymienione niżej warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczące:

 1. Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadam/-y wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 3. Dysponuję/-emy odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………, dnia …………………….           ………………………………………………………….

       Miejscowość                                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy[1]

(wypełnic jeśli dotyczy)

Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do niniejszego oświadczenia dołączyć pisemne zobowiązanie w tym zakresie.

Oświadczam, że będę polegał na zasobach następujacych podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………, dnia …………………….           ………………………………………………………….

       Miejscowość                                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w


[1]

                Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem  imieniu Wykonawcy

Załącznik 5

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

UMOWA

zawarta w dniu ……………………………. w Łącku pomiędzy:

Gmina Łącko, 33-390 Łącko NIP 734 351 47 42 reprezentowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku 33-390 Łącko 284

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………………………………….., REGON ………………………………………………………………

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ,,Wykonawcą”

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Informacje wstępne:

1. W związku z rozstrzygniętym przetargiem znak: ZSP/K/II/26/1/2019 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuję do wykonania części nr ……………………….. zamówienia publicznego pn.:, ,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku”

2. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych i przedszkolnych.

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku”.

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów żywieniowych.

3. Przewidywana ilość artykułów żywieniowych określa załącznik nr 1.

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zamówieniem.

5. Artykuły żywieniowe dostarczone zostaną na miejsce własnym transportem Wykonawcy                                     w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 9.30.

§ 3

Umowę zawiera się na okres 11 miesięcy z mocą obowiązywania od 02.01.2020r.. do 30.06.2020r. 

§ 4

1. Wszystkie artykuły żywieniowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą być:

– jakość zgodna z wymogami dla danego produktu normami,

– opakowanie zgodnie z wymaganymi dla danego produktu normami,

– świeżość, odpowiedni dla danego produktu termin ważności.

2. Artykuły spożywcze oraz ich transport muszą spełniać wytyczne zawarte w systemie jakości HACCP.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania lub niewykorzystania całego asortymentu                      w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy dostaw                       w  zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek                i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowanie w zamówieniu podstawowym.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za transport artykułów żywnościowych oraz ich wydanie zgodnie z wymaganymi sanitarnymi dotyczącymi żywności (HACCP).

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych                   w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia                               i przekazania przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamawianej partii towaru sprawdzić jego stan            i ilość.

4. Jeżeli w wyniku sprawdzania ilości/stanu Zamawiający wnosi zastrzeżenia w zakresie określonym w ust. 3, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonującego, a jeżeli wada została ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonującego spisuje odpowiednią adnotację. Po zgłoszeniu reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad.

§ 6

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy określa się na kwotę za całość brutto ……………………………………..zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….zł)

2. Ceny zaoferowane przez wykonawcę w załączniku nr 1 nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie  od ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wynikające z faktu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w stosunku do określonego w ust. 1, w szczególności roszczenia o zapłatę.

§ 7

1. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po zrealizowaniu złożonego zamówienia na podstawie faktury, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. Przyjmowanie i odbiór towaru na podstawie dokumentu WZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur.

3. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze,                     w  terminie do …….. kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Faktury wystawione będą na: NABYWCA: Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko NIP 734 35 14 742

ODBIORCA: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Łącko 284, 33-390 Łącko.

5. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

     1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub

           rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10%     

            wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

      2) niezrealizowania złożonego Zlecenia lub zrealizowania Zlecenia w sposób nienależyty, w tym:

           dostarczenia nieświeżych produktów, zwłoki w dostarczeniu produktów w wysokości 0,5 %

           wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

      3) innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy każdorazowo w wysokości 0,5%

           wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3.   Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez

Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

4.   Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.

5.   Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez

Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania takiej noty, o ile taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

7.  Strony wyrażają zgodę na wzajemną kompensatę wierzytelności.

§ 9

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części, w przypadkach, gdy:

     1)  Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub zostało wszczęte wobec niego postępowanie

           likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający

           powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

     2)   wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  PZP – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy

           Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych  

            przyczyn.

     3)   Wykonawca wykonuje postanowienia umowy w sposób sprzeczny z umową, w szczególności

            dopuszcza się nieterminowego dostarczania towarów ,  dostarcza towar niespełniający wymagań

            jakościowych i ilościowych – w terminie do 2 tygodni dni od dnia, kiedy Zamawiający

            powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu.

3. W przypadku częściowego  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach,  o których mowa w ust. 1:

     1)  Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis

           wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy;

      2)  wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie

           zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia

           od umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze.

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.

5. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie przepisów umowy przez Zamawiającego. Termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

§ 10

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, gdy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa:

     a/ w przypadku zmiany prawa podatkowego- w zakresie VAT,

     b/ w przypadku zmiany danych lub przekształcenia podmiotu,

     c/ w przypadku wystąpienia siły wyższej.

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy  przez Strony;

§ 11

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest  ……………………………………………………………………  do bieżących kontaktów z Wykonawcą.

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych  z realizacją umowy jest…………………………………………………………………….. tel. …………………..……  e-mail:……………………………

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

    Zamawiającego: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Łącko 284, 33-390 Łącko

    Wykonawcy: …………………..…………………………………………………….

4.  Zmiana przedstawicieli stron oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również  za pomocą faksu lub

 e-maila).

§ 12

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku, 33-390 Łącko 284, tel. 18 444 60 11, e-mail. zsglacko@poczta.onet.pl

2.Inspektor ochrony danych osobowych e inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącku  – iod.scuw@lacko.pl

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „ Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO .

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy PZP oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 4. Integralną część umowy stanowi dokumentacja SIWZ a w szczególności następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1(Zadania od I do VII) – Opis Przedmiotu Zamówienia
  1. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (część merytoryczna)
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA      

Załącznik 6

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Wykonawca:

…………………….., dnia …………………roku
(miejscowość) (data)

INFORMACJA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku”, oznaczenie sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019 oświadczam, iż Wykonawca: .……………………………………………………………………………………………………….. nie należy/należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:

…………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………, dnia …………………………….
Miejscowość, ………………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content