Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT „SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA”

     logoNasza szkoła w okresie od 9 września 2016r. do 10 marca 2017r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoły Dobrego Wychowania.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole: 601

Liczba klas: 29

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu: 601

Opis realizacji zadania. Wnioski, uwagi:

 Celami przedsięwzięcia było: propagowanie właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir – vivre.  Każda klasa pod opieką wychowawcy przeprowadziła debaty na temat zasad dobrego zachowania,  wypracowała wspólnie kodeks uwzględniający potrzeby i obowiązki uczniów, mające uczynić szkolne życie przyjemniejszym. Propozycje Karty Zasad Dobrego Zachowania opracowane przez klasy zebrane zostały w obowiązującą w naszym Gimnazjum Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania.

Wnioski:

            Uczniowie biorący udział zajęciach wykazali się samodzielnością przy opracowywaniu powyższych zagadnień, i prezentowaniu wyników  swej pracy innym. W trakcie tworzenia Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania zostało rozbudzone zainteresowanie uczniów  normami moralnymi                           i obyczajowymi, których znajomość zapewnia nam ład i porządek. Stanowią one bowiem sferę kultury, determinują postępowanie człowieka wobec innych ludzi.

Zadanie 2.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu: 300

Opis realizacji zadania. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 Cele konkursu to:

  1. a) propagowanie zasad kulturalnego zachowania się w codziennym życiu ucznia,
  2. b) znajomość i stosowanie przez uczniów form grzecznościowych w różnych sytuacjach,

c)kształtowanie postawy kulturalnego zachowania się wobec osób starszych,

  1. d) kształtowanie postawy życzliwości wobec koleżanek i kolegów.

            Organizatorki konkursu,  przygotowały test, który składał się z 40 pytań. Uczniowie klas pierwszych SP odpowiadali na 15 pierwszych pytań, uczniowie klas drugich zmierzyli się z 20 pierwszymi pytaniami, uczniowie klas trzecich odpowiadali na pierwsze 30 pytań. Uczestnicy konkursu  z klas IV- VI musieli rozwiązać cały test.

                        W konkursie wzięło również  udział 30 osób- przedstawiciele klas I – III Gimnazjum         w Łącku, których wskazali wychowawcy oddziałów. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się         z trzydziestu pytań jednokrotnego wyboru i trzech pytań otwartych.

Wnioski:

          Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem testu, wykazując się znajomością zasad dobrego wychowania. Znają reguły grzecznościowe obowiązujące w relacjach z rówieśnikami         i osobami dorosłymi. Dostrzegają negatywne zachowania  w różnych sytuacjach życiowych. Wiedzą, jak zachować się kulturalnie w domu, w szkole i w miejscach publicznych

Zadanie

Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu: 300

Opis realizacji zadania. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

W ramach realizacji zadania 3. uczniowie redagowali prace pisemne  na temat: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. W dyskusji poprzedzającej napisanie zadań wyjaśniali, że w relacjach międzyludzkich ważne są słowa, które wypowiadamy, sposób mówienia, gesty, mowa ciała czy mimika twarzy. Zwrócili też uwagę na to, że słowo może ranić. W swoich wypracowaniach  dostrzegali wartość dobrego zachowania. Udowadniali, że należy być dobrym człowiekiem i pomagać innym, gdyż dobro do ludzi wraca. Podawali przykłady właściwych, pozytywnych zachowań uczniów w wielu różnych sytuacjach życiowych.

Wnioski:

Prace były przemyślane, zgodne z tematem. Uczniowie utrwalili w sobie przekonanie, że to jak się zachowujemy, świadczy o nas samych.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu:550

Opis realizacji zadania. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

W ramach realizacji zadania 4. zostały przeprowadzone prelekcje na temat znajomość  i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych  oraz rówieśników. Uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej przedstawienie na temat dobrego zachowania. Pokazali, w jaki sposób można okazać szacunek innym, oraz że kultura osobista powinna towarzyszyć nam każdego dnia.

Kolejnym etapem było przygotowanie i przedstawienie inscenizacji międzyklasowych dotyczących pomagania starszym,zachowania wobec rodzica, nauczyciela, w miejscach publicznych i przy stole.

 Zadaniem uczniów było również opracowanie  i odegranie krótkich scenek teatralnych w języku angielskim, w których zaprezentowali typowe sytuacje z życia codziennego. Uczniowie pracujący           w grupach, analizowali wybrane sytuacje, dobierali właściwe słownictwo i poznane zwroty grzecznościowe oraz metody komunikacji interpersonalnej.

Wnioski:

     Uczniowie wykazali się nie tylko wysoką kulturą osobistą, empatią i asertywnością, ale również doskonałą znajomością słownictwa i zwrotów grzecznościowych w języku obcym. W przyszłości młodzi ludzie z pewnością wykorzystają nabyte umiejętności i właściwie zareagują w zaistniałych sytuacjach życia codziennego, reagując kulturalnie zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

Zadanie 5.

Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena              na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu:100

Opis realizacji zadania. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

  Założeniem prac plastycznych było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie ,jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje z rówieśnikami.

      Uczniowie chętnie zaangażowali się do wykonania plakatu i wykorzystali różne techniki plastyczne. Wychowawcy zauważyli, że najmłodsi mają świadomość, że wygląd świadczy o nich. Również uczniowie starszych klas oraz gimnazjaliści chętnie włączyli się   w wykonywanie tego zadania. Spośród kilkudziesięciu prac wybrano kilkanaście  i przedstawiono społeczności szkolnej.

Wnioski:

            Dzięki realizacji tego zadania młodzież uświadomiła sobie, jak ważna jest umiejętność dostosowania swojego wyglądu zewnętrznego do miejsc, okoliczności i sytuacji, w których się znajdują.

Zadanie 6:

Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu

Wykonanie:

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu:600

            Uczniowie uczestniczyli w pogadance na temat dobrego i złego wpływu środowiska                                 na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Na początek uczestnicy zapoznali się                             z prezentacją multimedialną dotyczącą wpływu środowiska na wychowanie małego dziecka. Dowiedzieli się, co to jest środowisko w którym żyjemy. Potem wychowawczynie szczegółowo omówiły poszczególne składniki środowiska (rodzina, szkoła, rówieśnicy i media) i ich wpływu pozytywnego lub negatywnego na dzieci. Prezentacja ta pomogła uczestnikom zrozumieć, że na ich zachowanie                   i kształtowanie osobowości wpływa najbliższe otoczenie,a także szeroko pojęte media   ( komputery, Internet, telewizja, telefony komórkowe). Następnie uczniowie opowiadali o swoich dobrych i złych doświadczeniach, które bardzo często wpływają na ich zachowanie, dzielili się swoimi przemyśleniami, głównie na temat szkoły, rówieśników i Internetu.

Również uczniowie gimnazjum uczestniczyli w pogadankach na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Wskazywali rolę poszczególnych środowisk w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka. Efektem dyskusji były indywidualne prace pisemne, w których wypowiedzieli się na podany temat. Działając w grupach, sporządzili plakaty, które były podsumowaniem wspólnej pracy.

Wnioski:

Podsumowując omawiany problem, doszliśmy  do wspólnego wniosku, że  tak naprawdę każdy kontakt    z drugim człowiekiem czegoś uczy: dobrego albo złego ale to  tylko od nas zależy, co wybierzemy.

PODSUMOWANIE

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie:

  1. Utrwalili wiedzę na temat standardów dobrego zachowania.
  2. Zauważyli, że to, jak się zachowujemy świadczy o nas samych.
  3. Nauczyli się zwracać szczególną uwagę na swój ubiór, słownictwo oraz postawę wobec osób dorosłych, czy tez rówieśników.
  4. Poznali zagrożenia wynikające z wpływu różnych środowisk na zachowanie młodego człowieka.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content