Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Projekty i programy

 Szkoła realizuje programy i przedsięwzięcia, uczestniczy w projektach, których celem jest nauczyć uczniów pracy nowoczesnymi metodamii formami na miarę XXI wieku, aby zdobywanie wiedzy nie było trudne, a dawało wiele satysfakcji.

Są to:

 •  Program ,,Owoce i warzywa w szkole”  organizowana przez Agencję Rynku Rolnego. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
  Link do witryny Agencji:  http://www.arr.gov.pl

 

 • Program ,,Mleko w szkole” również organizowany przez Agencję Rynku Rolnego. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
  Odnośnik do witryny Agencji: http://www.arr.gov.pl

 

 • Program integracji społeczności romskiej w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na lata 2014-2020. Celem programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.
  Więcej informacji odnośnie projektu: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl

 

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem ,,Witaminom – tak, nałogom – nie, jabłko w szkole dla każdego ucznia”   prowadzony przez Urząd Gminy w Łącku.
 • Aktywnie w przyszłość to projekt edukacyjny realizowany przez powiat nowosądecki – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach indywidualnych, warsztatach grupowych, kołach zainteresowań oraz wycieczkach.
 • Zadania projektu realizowane były również w edukacji wczesnoszkolnej: Twórczo odkrywam świat oraz Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy, których istotą było stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

 

 • Celem trzyletniego programu edukacyjnego Feniks, finansowanego ze środków unijnych, realizowanego przy współpracy Z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym w Kielcach było m.in. uzupełnienie
  i ugruntowanie wiedzy z fizyki, wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo- technicznych oraz rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych. 24 uczniów brało udział w warsztatach organizowanych w pracowni fizycznej UJ, uczestniczyło w konkursach na najlepiej przeprowadzony eksperyment uczniowski, samodzielnie wykonywało zadania z fizyki, które zamieszczone były w Internetowej Lidze Fizycznej.
 • W roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej przyznał Gimnazjum tytuł Szkoła w Ruchu w ramach ogólnopolskiej akcji Ćwiczyć każdy może.
Skip to content