Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

INFORMACJA z otwarcia ofert

Znak sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Łącko, dnia 11 grudnia 2019r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego p.n. ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Łącku”

Numer i data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 627041 – N-2019 z dnia 2019-11-25

Zamawiający:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku Łącko 284

33-390 Łącko

Stosowanie do treści art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podaje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 225 ,00 zł

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie I Pieczywo

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 Barbara Matlęga 6 850,00 zł 30 dni
  Firma Produkcyjno – Handlowa    
  34 – 608 Kamienica    
       

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie II Produkty mleczarskie

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego 23 469,60 zł 30 dni
  DOMINIK Sp. z..o.o Dąbrowa 6a 33-311    
  Wielogłowy    
       

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie III Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 SZUBRYT Zbigniew Szubryt ul. Węgrzynek 83 753,84 21 dni
  50 33-395 Chełmiec    
       
Zestawienie złożonych ofert:    
Zadanie IV Różne produkty spożywcze    
Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 F.H ,,RENEX” Renata Stolarska 33-388 51 819,67 zł 14 dni
  Gołkowice Górne 52    
       
2 PHUP ,,KŁOS-POL” Małgorzata Józef 41 957,22 zł 30 dni
  Filipowicz, Podrzecze 36, 33-386 Podegrodzie    
       

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie V Warzywa mrożone, ryby mrożone

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 WIDAN Polska sp. z.o.o Spółka komandytowa 28 506,35 zł 30 dni
  ul. Jasińskiego 56b, 37 – 700 Przemyśl    
       
2 SAMAR spółka z.o.o. ul. Tarnowska 113, 33- 27 814,40 zł 30 dni
  300 Nowy Sącz    
       

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie VI Owoce i warzywa

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 P.P.H.U 'ZZ’ s.j Czoch Zbigniew, Baluszyński 43 196,16 zł 30 dni
  Zdzisław ul. Kilińskiego 58 33-300 Nowy Sącz    
       
2 PPHU AGRO – HURT spółka jawna 40 733,49 zł 30 dni
  Waldemar, Piotr, Paweł Wideł ul. Zdrojowa 12,    
  33-300 Nowy Sącz    
       

Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie VII Jajka

Numer Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto /PLN/ Termin płatności
oferty      
       
1 Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 5 733,00 zł 30 dni
  Nowy Sącz    
       

Termin realizacja zadania: od 02.01.2019r. do 30.06.2019r.

UWAGA: Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 23 ustawy PZP – Wykonawca, w terminie 3 dni odzamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 6 do SIWZ.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content